Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Op alle door aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door ons aan de wederpartij.

Artikel 2: Offerte
2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is genoemd.
2.2 De door CPT gemaakte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. CPT is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd en na dat het afgesproken voorschot betaald is.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
3.1 CPT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van wetenschap.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CPT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CPT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CPT worden verstrekt. Indien de gegevens niet zijn verstrekt na ondertekenen van de definitieve overeenkomst, heeft CPT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 CPT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat er wordt vanuit gegaan dat de, door de opdrachtgever verstrekte gegevens, juist en volledig zijn, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Indien is overééngekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan CPT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig én in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
4.2 Als gevolg van 4.1 kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CPT zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal CPT de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

Artikel 5: Verzakingsrecht
5.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de produkten en/of uitvoering en op het ogenblik van de vaststelling, schriftelijk te worden gemeld aan CPT.

Artikel 6: Betaling
6.1 De facturen zijn strikt contant betaalbaar te Heverlee, zonder betalingskorting. Bij niet-betaling op de vervaldag vervallen alle eventueel toegestane prijsvoordelen, onder welke vorm ook, en worden van rechtswege bij de hoofdsom gevoegd. Daarenboven wordt bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder enige waarschuwing een rente berekend tegen 1,25%/maand vanaf factuurdatum.
6.2 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogt met 12%, met een minimum van 500€, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
6.3 Het niet-betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde sommen eisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden.
6.4 Bij levering van de goederen wordt er een kost aangerekend conform het tarief van de transportmaatschappij. De goederen worden afgeleverd bij de klant, mits er wordt betaald onder rembours. Zoniet, keren de goederen terug naar CPT.

Artikel 7: Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CPT geen invloed kan uitoefenen, noch in staat is haar verplichtingen na te komen.
7.2 CPT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CPT haar verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CPT opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht, nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien CPT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.